jaanuar 21, 2007

Lumõlavvamiis

Latsõpõlvõn ma tahtsõ saia säändses mehes, kes lumõ pääl sõitmisõ lavvaga lindäs. Lumõlavva pääl lindämine köütse minnu väega tuuperäst, et ma mõtli, et olõssi nigu Ull-Ivann, kes sõit uma ahuga rintsessi manu. Mul joba veri veidükse vemmeld´, tuuperäst minnu tuu rintsessivärk väegale huvit´.

Esä ostsõ mullõ lumõlavva häämeelega, tollõ, et tõsõ tahtsõva iks mersusi perse ala, a kolmanda es taha apsull midägist. Sünnüpäiv om mul keväjä, tuuperäst tettu kingitüs edimäses septembris, muidu lätt üts talv vett vidämä.

Tarkusõpääva kink oll´häste ajastadu. Lätsi uma tarrõ, siliti kõrras lumõlauda, ja unisti kuis ma ilosast rintsessist müüdä libisa ja ta huu päält üten haara. Rintsess kaes mullõ otsa ummi silmõga, mis kümme kõrda süvembä kui tuu väiku lohk Tasatsõn ookeanin, medä Mariaani süvikus kutstas. Ja sis ma teesi elo kõgõ pikimba liu tä silmi kaudu tä süämele ja säält egäle poole mujjalõ. Pääle tuud mõttõliugu lätś mul opmine ka nigu lumõlavva pääl, nii et vanõmba lätsi joba kuuli uurma, egäs mu päivik võltsitu ei olõ.

Edimäne veerand olliva kõik väega hää hindõ. Tõnõ veeränd tull´ iks neli ka sisse, selle et ma naksi hoolõga piilma, kellest võinu mu talvõrintsess saia. Pinnse esält ka tegijä firma spordirõiva vällä, et miski ei jäässi juhussõ hoolõs. Opsõ selges Seikspiiri soneti lumistõ hiussigä näidsikust ja tsipakse lumelavvasõidu oskussõnnu, et tark vällä nätä. Kõik vajalik rintsessi raalt mahavõtmisõs oll´olõman.

A tutkit pratt - es tulõki tuu talv lummõ maha. Lumõlavvamääle olõ es määnestki asja. Lonksõ niisama laud kaindlõn uulitsat piten. Trehvässi pätte kampa, pandsõmi narkotsi ja ku puudus tull´, lätsimi andsõmi mõnõle jordolõ lumõlavvaga kulmu piten ja võtsõmi tält raha vai narkotsi är.

Mu jaos lõppi asi mõnõn mõttõn häste, selle et kõik mu sõbra surõsiva kõva proki kätte är ja mult tohterdati meelemürgihimu külest är. A es mu heng inämb ilmän lipanu lumõlavva pääl, koolin sai keskmisi hindit, kooli lõppõdõn nakassi elämä keskmist ellu. Ütskõrd ildämp löüdse lumõlavva tarõ päält, meisterdi uma naasõlõ tuust triikimislavva ja kinksõ naistõpäävas.

[Contra]
[Vikerkaar; nr. 7-8, 2005]

jaanuar 07, 2007

Tõmba sobimatu maha

H2O

Selle mõtte peale
poleks meist keegi tulnud.
Juba seetõttu mitte,
et meie aju,
kui poleks olemas vett,
ei mõtleks.
Ta ujub
oletuste meres.
Muidugi, veri on paksem,
ent lahjendamata läheb ta klompi,
sureb mustana õhu käes.
Ka paljunemisega
oleksid kehvad lood.
Kulukaid suspensioone
poleks iial valatud
ilma vaikselt teenindavate
hapnikusildadeta.
Kuidas see iharus võimalik on,
ei tea füüsikud
ikka veel täpselt.
Looduse tuju,
taevast langenud heategu,
mille me nahka pistame,
loomulikult, milles me supleme
viimaks mõtlematult
nagu forellid.

[Hans Magnus Enzensberger; 2004]
[tõlge: saksa keelest Maarja Kangro]
[Loomingu Raamatukogu; nr. 33, 2006]


Käesolevaga esitaksin pilvedes möllavatele möldritele omapoolse soovi: Palun saatke edaspidi H2O talviti veidi tahkemal kujul.